Revision history of "Hur fungerar baergning"

From Studio Knowledge Base
Jump to navigationJump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 14:30, 9 January 202075.101.158.177 (talk). . (19,971 bytes) (+19,971). . (Created page with "{Det var ett farligt läge men det var ju inte någon dödsolycka säger bärgaren, så det var inte det tuffaste man varit med om. Samtidigt var vi tvungna att tänka oss fö...")